Kaynak Yönetimi

Doğa ve Kimya

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar

 İndirilebilir içerik yok.

STEM Ders Planı

Tarih: Ders: KİMYA Konu: Doğa ve Kimya

Öğretmen: Sınıf: 9. SINIF Süre: 4 Ders (4*40)

1. Hedef Kazanımlar:

1.1 Bilişsel Süreç Kazanımları:

Merkezdeki disipline ait kazanım: (Kimya)

9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar

9.5.2. Çevre Kimyası

9.5.2.1. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.

a. Hava kirleticiler olarak azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitleri üzerinde durulur.

9.5.2.2. Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerilerinde bulunur.

a. Atmosferin, canlılar için taşıdığı hayati önem vurgulanarak tüketim maddelerini seçerken ve kullanırken canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği vurgulanır.

b. Öğrencilerin, kimyasal kirleticilerin çevreye zararlarının azaltılması konusunda yapılan araştırmalar, çalışmalar ve sonuçları hakkında bilişim teknolojilerini kullanarak bilgi toplamaları ve sınıfta paylaşımları sağlanır. Literatür araştırmalarında elde edilen bilgi ve bilgi kaynaklarının  geçerliliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasının gerekliliği hatırlatılır.

c. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin, grup arkadaşlarıyla birlikte kampanya veya etkinlik önerileri geliştirmeleri sağlanır. Görev dağılımı yapmanın ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin grup çalışmalarının başarıya ulaşmasındaki önemi hatırlatılır.


1.1-2Üst Düzey Kazanımlar: (11.Sınıf) Gazlar

11.2.1.2. Gaz yasalarını açıklar.

a. Gazların özelliklerine ilişkin yasalar (Boyle, Charles, Gay Lussac ve Avogadro) üzerinde durulur.

b. Öğrencilerin hazır veriler kullanılarak gaz yasaları ile ilgili grafikler çizmeleri ve yorumlamaları sağlanır.

11.2.3. Gazlarda Kinetik Teori

11.2.3.1. Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.

a. Kinetik teorinin temel varsayımları üzerinde durulur.

b. Kinetik teorinin temel varsayımları kullanılarak Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası türetilir.

c. Difüzyon deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır. Deney yapılırken güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılır.

Üst Kazanım: 12.4.3. Sürdürülebilirlik

12.4.3.1. Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile ilişkilendirerek açıklar.Diğer STEM disiplinine ait kazanım:

Matematik:

9.5.1.1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

a) Veri kavramı, kesikli ve sürekli veri çeşitleri verilir.

b) Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, en büyük değer, en küçük değer ve açıklık kavramları verilir.

9.5.2.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.

9.5.2.2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

a) İkiden fazla veri grubunun karşılaştırıldığı durumlara da yer verilir.

12.2.1.1. Gerçek hayat durumlarıyla ilgili istatistik problemleri çözer.

a) Veri toplama, düzenleme, temsil etme ve yorumlama aşamalarına yer verilir.

b) Bir veri grubunu temsil edecek en uygun grafik çeşidi üzerinde durulur. Farklı grafik çeşitlerinin kullanımıyla ilgili uygulamalar yaptırılır.

c) Problemler seçilirken toplumsal duyarlılığı geliştirebilecek çevre bilinci, okuma alışkanlıkları gibi konulara da yer verilir.

Biyoloji:

11.1.5.1. Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11.1.5.2. Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar.

11.1.5.4. Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

a)Yaygın olarak görülen mesleki solunum sistemi hastalıklarından korunmak için iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınabilecek önlemlerin araştırılması ve elde edilen bilgilerin paylaşılması sağlanır.

Fizik:

9.4.4. VERİM

9.4.4.1. Verim kavramını açıklar.

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği arasındaki ilişki enerji kimlik belgeleri üzerinden açıklanır.

9.4.4.2. Örnek bir sistem veya tasarımın verimini artıracak öneriler geliştirir.

Tarihsel süreçte tasarlanmış olan çeşitli verim artırıcı sistemlerin çalışma prensibine değinilir.

10.2.1. BASINÇ

10.2.1.1. Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar.

10.2.1.2. Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar.

a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak kesit alanı, basınç ve akışkan sürati arasında bağlantı kurulması sağlanır.

b) Bernoulli İlkesi’nin günlük hayattaki örnekler (çatıların uçması, şemsiyenin ters çevrilmesi, rüzgârlı havalarda kapıların sert kapanması gibi) üzerinden açıklanması sağlanır.
(MÜHENDİSLİK KAZANIMLARI):

 1. Öğrenci bir mühendislik projesinin içerdiği süreçleri tespit eder. Planlama, prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları açıklar.

 2. Öğrenci proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak varsayarak o rolün gerektirdiği çalışmaları başarıyla tamamlar.

 3. Öğrenci deneyler sonucunda elde ettiği nitel ve nicel verileri toplar, gözlemlerini kaydeder ve değerlendirir.

 4. Uygun teknolojiyi kullanarak verileri analiz eder. Elde ettiği verilerdeki eğilimleri ve orantılı ilişkileri fark eder.

 5. Öğrenci problemi analiz ederken farklı matematiksel kavramları ve yöntemleri kullanır.

 6. Öğrenci mühendislik uygulamalarının insanlığı çevresel, ekonomik ve politik olarak nasıl etkilediğini inceler.

 7. Öğrenci, tasarım sürecinin adımlarını sıralar ve her bir kısımda yapılan aktiviteleri açıklar.

 8. Öğrenci, tasarım sürecini yürütürken detaylara odaklanmanın önemini fark eder.

 9. Öğrenci, tasarımın prensiplerini ve unsurlarını soruşturur ve kullanımını tasarım sürecinde gösterir.


 1. Öğrenci, tasarımın prensip ve unsurlarının kullanımını çeşitli ürünlerde, yazılı medyada ve sanatsal formlarda tanımlar. Tasarımın prensiplerini ve unsurlarını tasarım çözümlerinde birleştirir.


 1. Öğrenci, tasarım sürecindeki fikirleri geliştirme, problemleri çözme ve aradaki bağıntıları anlama amacıyla resim eskizleri hazırlar.


 1. Öğrenci tasarım çözümleri grafik olarak aktarabilmek için gereken görünüşü değerlendirir ve seçer.


(TEKNOLOJİ KAZANIMLARI):


 1. Öğrenci, problemlerin ifadelerinde, yapılarında ve verilerinde görsel sunumlar kullanır. (örn: grafikler, tablolar, ağ gelişim grafikleri, kavram haritaları ve akış diyagramı)


 1. Öğrenci, modelleme ve simülasyon kullanarak ne tür problemlerin çözülebileceğini değerlendirir.


 1. Öğrenci, bilgisayar modelinin gerçek dünyayı ne dereceye kadar temsil ettiğini analiz eder.


 1. Öğrenci, bir problemi alt problemlerine ayırmak için soyutlama yapar.


 1. Öğrenci, matematik elemanları ile bilgisayar biliminin (2 tabanlı sayılar, mantık, kümeler ve fonksiyonlar) arasındaki bağlantıları inceler.


 1. Öğrenci, hesaplamalı düşünmenin disiplinler arası uygulamalarından örnekler gösterir.


 1. Öğrenci, çeşitli veri tiplerinin bir bilgisayar sistemi içerisinde nasıl depolandığını tarif eder.


 1. Öğrenci, doğa olaylarını anlayabilmek ve temsilen ortaya koymak için modelleme ve simülasyon kullanır.


 1. Öğrenci, bilimsel proje çalışmalarında ilgili disiplinlerle ekip çalışması yapabilme ve projenin yürütülmesinde liderlik özelliklerine sahip olma özelliği kazanır.


 1. Sosyal medya araçlarını “Toplumsal Farkındalık” oluşturmada kullanır.


 1. Tasarladığı ürünün reklam ve satışını sosyal medya-blog aracılığı ile yapar.

 1. Grup Liderleri kanamayı engellemeye yönelik tasarlamak istedikleri eşya fikirleri için diğer öğrencilerinin tamamının demokratik fikrine açarlar.


 1. 3D modelleme için Tinkercad uygulamasını kullanır.


 1. AİROB-İ robotuna ait arayüzü (uygulamayı) kullanarak elde ettiği verileri analiz eder,Labstar uygulaması ile analiz sonuç raporu oluşturur.


İSTENİLEN DİĞER KAZANIMLARIN BELİRLENMESİ


A-HEDEF KİTLE:

 • Öğrenciler – Öğrenen Bireyler ve Etkileşimde Bulundukları Diğer Kişiler

 • Gelecekte muhtemel ortaya çıkacak olan: temiz havaya ulaşma zorluğu çeken bireyler


B- SÜREÇ SIRASINDA-SONUCUNDA İSTENİLEN BECERİLER:

 • Gazların kinetik teorisine uygun çalışma ortamlarının özelliklerini tanımlar.

 • Temiz ve kaliteli havanın önemini kavrar ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yapar.

 • Demokratik ortamda yapılan tartışma sırasında karşısındaki bireylerin fikirlerine saygı gösterir.

 • Difüzyon olayını tanımlar-modeller.

 • Gaz difüzyonuna olayına etki eden-edebilecek faktörler hakkında tahminler yürütür.

 • Yaşam ortamlarında kaliteli ve temiz hava sağlamak amacıyla gündelik hayatında kullanabileceği materyaller tasarlar.

 • Hesaplamalı Düşünmeye uygun Bilimsel araştırma Yönteminin Basamaklarını takip ederek bir proje hazırlar ve sunar.

 • Bilimsel araştırmada Etik kurallarına uygun davranır.


C-İLERİ DÜZEY BECERİLER:

 • İş veriminin düşmesine engel olacak bir ortam tasarlar- üretir-test eder ve yansıtır.

 • Tasarımını yaptığı materyalin karbon ayak izinin küçük olmasına ve doğada çözünür materyallerden oluşmasına dikkat eder.

 • Kirli havanın insan sağlığına etkilerini analiz eder.

 • Gelecekte hava kirliliğinin canlılar üzerinde oluşturabileceği olumsuzlukların neler olabileceğini değerlendirir ve çözüm yolları önerir.
1.2. SOSYAL ÜRÜN KAZANIMLARI:

 • Öğrenci, farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı bir şekilde katılır.

 • Öğrenci ‘İnovasyon’ kavramını açıklarken ‘İnovatif’ düşünebilme yetisi kazanır.

 • Öğrenci “SİNERJİ” ve “ENERJİ” kavramları arasındaki bağıntıyı kurar.

 • Çevresindeki olay ve yapılara karşı sorgulayıcı bir bakış açısı kazanır.

 • Öğrenci, günümüz dünya çapında sorunları hakkında bilgi sahibi olur ve farkındalık oluşturur.

 • Öğrenci, takım arkadaşları ile etkin bir iletişim kurarak farklı fikirlere saygı duyar.

 • Öğrenci, takım çalışması ile problem çözme becerisi geliştirir.

 • Öğrenci, ortaya çıkardığı ürün ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olur.

 • Öğrenci, grup içerisindeki görevinin etik ve sorumluluk boyutunu kavrar.

 • Sosyal medya araçlarını toplum ve dünya yararına etkili bir biçimde kullanır.

 • Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini kavrar ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yapar-mevcut projelerde görev alır.

 • Sosyal ürünlerinin sunumunu gerçekleştirir.

 • Bilimsel Araştırma yöntemini basamakları ile uygular. Kontrollü deneyler yapar.

 • Kaynak taraması gerçekleştirir.

 • Bilimsel yazımda etik hakkında bilgi sahibi olur.

 • Veri toplar ve topladığı verileri analiz eder.


2. Kullanılan Materyaller:

BİLGİ EDİNME-KEŞFETME –FİKİR GELİŞTİRME-TARTIŞMA MATERYALLERİ


STEM DEFTERLERİ (Digital Ortama uyarlanmış)

Tinkercad –Phet ve Padlet uygulamaları

Bilgisayar –Akıllı Tahta ve İnternet Bağlantısı

Brain Cloud KartlarıÜRETİM MATERYALLERİ

 • KARTON KUTULAR Boyut: (30*30) - Adet:6x Oluşturulacak grup sayısı kadar

 • PİPETLER (30Adet)

 • AİROB-İ ROBOTU (BAU-MİND Yetenek-12)

 • Makas-Falçata

 • Silikon ve tabancası

 • Deodorant Pudralı (1adet)

 • Kronometre

 • Gıda boyası (Toz)

 • 3D yazıcı


SÜREÇ-SONUÇ DEĞERLENDİRME MATERYALLERİ

 • Öz değerlendirme anketi

 • Akran değerlendirme anketi

 • Sosyal Medya değerlendirmesi

 • Veri Analizi için AİROB_İ uygulaması ve LABSTAR uygulaması

3. Kaynaklar:


 • STEM Kuram ve Uygulamalarıyla, Doç. Dr. M.Sencer Çorlu, Ezgi Çallı, Pusula Yayınları, 2017

BULUT, Hüsamettin. Havalandırma ve iç hava kalitesi açısından CO2 miktarının analizi. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 2011, 13: 16. (Hava Kalitesi ve Karbondioksit)
4. Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP):

4.1. Bilgi Temelli Hayat Problemi: Yangını Söndüren Karbondioksit (CO2) Bizde neyi söndürür? (Kimya)

Hava kirliliğine bağlı iş verimi neden düşer?


Yıl 2050 Blockchain Teknolojisi ve dijital para endüstrisi ile birlikte yenilenemeyen enerji kaynaklarının büyük çoğunluğu tükendi. Ortaya çıkan kirliliğin boyutu tahmin edilenin çok çok üstündeydi. İnsanlar artık dışarıya çıkmak şöyle dursun, evlerinde bile nefes almakta güçlük çekiyorlardı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) METAVERSE KULLANIMINA sınırlama çağrısında bulundu. Bireysel girişimler sonucu oluşturulan "Tek Dünya Var" sivil toplum kuruluşunun ve aynı zamanda iklimlendirme hizmeti sunacak BAU MIND'da ARGE direktörlüğünü yapmaktasınız. Üretim aşamasında çalışan personellerimiz için en iyi hava koşullarını belirleyen, gerekli kaliteli hava miktarını ölçen ve bu verileri değerlendirip otonom çalışan bir sistemi AİROB-İ ile tasarlamanız gerekiyor.

Tasarlayacağınız sistem belki de dünyayı yok olmaktan kurtarabilir.

Çok fazla zamanımız kalmadı. Acele Et Lütfen!

Proje ürün geliştirme süreci yönergesi aşağıdaki gibidir. Bu yönergedeki tüm maddelere uymak zorundasınız.


  YÖNERGE

1-Bu işlem için 4 gün süreniz var. (İyi bir planlama yapmak zorundasınız.)

2- 6 Kişiden oluşan bir Ekip Kurunuz.

3- Geliştirilecek ortam tasarımı robotumuzun kullanımına uygun olmalıdır.

4- Geliştirme Sürecinde Hesaplamalı Düşünme yöntemini kullanınız.

5- Geliştirme aşamasında biyomimikriden yararlanınız. (Doğada mutlaka çözümü vardır.)

9- Geliştireceğiniz sistem veri toplama ve analizine uygun olmalıdır.

Bu zor görevde başarılar dileriz.


1-Bu işlem için 4 gün süreniz var. (İyi bir planlama yapmak zorundasınız.)

2- 6 Kişiden oluşan bir Ekip Kurunuz.

3- Geliştirilecek ortam tasarımı robotumuzun kullanımına uygun olmalıdır.

4- Geliştirme Sürecinde Hesaplamalı Düşünme yöntemini kullanınız.

5- Geliştirme aşamasında biyomimikriden yararlanınız. (Doğada mutlaka çözümü vardır.)

9- Geliştireceğiniz sistem veri toplama ve analizine uygun olmalıdır.

Bu zor görevde başarılar dileriz.

4.2. Sınırlamalar:

Difüzyon olayının üzerinde nelerin etkili olduğunu tartışın. Her fikir değerlidir unutmayın!

Demokratik ve Eşitlik ilkesine uygun tartışma sırasında karşısındaki bireylerin fikirlerine saygı göstermeyi unutmayın!

Tasarlarken kullanabilecekleri malzemeler arasından istediklerini seçmelerine izin verin.

Ürün geliştirirken gündelik hayatında kullanabileceği eşyaları kullanmalarına tasarlarken ise inovatif olmasına dikkat edin.

Ürün geliştirme sürecinde kullanabileceği malzemelerin özelliklerini belirleyerek, ihtiyaçları doğrultusunda üretmek isteği eşyaya göre seçmeleri konusunda uyarıda bulunun. İSG kurallarına uygun hareket etmelerini hatırlatın.

ÜRETİLEN HİÇBİR MATERYALİN HERHANGİ BİR CANLI ÜZERİNDE DENENMESİNE MÜSAADE ETMEYİN!

Günümüz – Gelecekte oluşabilecek global sorunlar hakkında bilgi sahibi olun ve farkındalık oluşturun.

Sosyal medya araçlarını toplum ve dünya yararına etkili bir biçimde kullanın.

Etkinlikte oluşan veriler sorumlu grup üyesi tarafından kaydedilmelidir.

Belirlenmiş olan süre gruplar tarafından etkin olarak kullanılmalıdır.

Proje Sunumu için grup üyelerini görevlendirin.

Demokratik ortamda seçecekleri meslekler ile ilgili araştırma yapmalarını destekleyin.

Seçtikleri mesleklerin görev sorumluluklarına uygun görev dağılımı yapmayı ihmal etmeyin.


4.3. Meslek, Görev ve Sorumluluklar:

VERİ ANALİSTİ: Elde edilen verileri analiz eden ve analiz sonuçlarına göre sembolize-şematize eden bilim insanı.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI: Tohumların saklama ve çimlendirme sürecinde kullanılacak materyallerin dizaynını, estetik, ergonomi ve sanatsal özellikleri ile tasarlayan mühendisi

PROJE YÖNETİCİSİ: Projenin yönetiminden sorumlu kişi

ARGE YÖNETİCİSİ: Ar-Ge araştırma geliştirme yöneticisi, firmanın ürün gamına girmesi gereken yeni ürünlerin tespitini yapar. Gerekli araştırmaları tamamlayarak firmanın ya da markanın kalitesine katkı sağlayacak organizasyonel ihtiyaçları belirler.

İSG UZMANI: İş güvenliği uzmanı iş yerini; güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetler. Ayrıca çalışanlara hastalık ve yaralanmaları önlemek veya çevreye zarar verilmemesini sağlamak için eğitim verir. İş güvenliği uzmanı, işçileri korumaya ek olarak, kimyasal, fiziksel, radyolojik ve biyolojik tehlikelere karşı iş yerlerini denetleyerek, mülklerin, çevrenin ve kamuoyunun zarar görmesini önler.

ERGONOMİ MÜHENDİSİ: Ergonomi veya ergonomi mühendisliği olarak bilinen bu dal, insan kullanımına yönelik ergonomi ile bağlantılı ürün ve sistemlerin tasarımında fiziksel ve psikolojik özellikler hakkındaki verilerin kullanımıyla ilgilenen bilim insanı.


5. Ders İçeriği:

5.1. BTHP ve Sınırlamalar:

Öğretmen öğrencilerine (ders başlangıcından en az 1 hafta önce) Ergonomi kelimesini Padlet uygulaması aracılığı ile paylaşır. Ders aşağıdaki resimlerin öğrenciler için ne ifade ettiği sorusu ile başlar.

https://www.eea.europa.eu/themes/air/airpollution.png/image_view_fullscreen


(Hava Kirliliği resim)


Kendi sosyal medya hesabından da İsaac Asimov’a ait “The Relativity of Wrong” YANLIŞIN İZAFİLİĞİ makalesini paylaşıp tüm öğrencilerini etiketler.

Öğrencilerine Yangını Söndüren Karbondioksit (CO2) Bizde neyi söndürür? sorusunu yöneltir ve fikirlerini ifade etmelerini ister.

Explore –Engage basamaklarına uygun olarak sırasıyla aşağıdaki soruları yöneltir.

 • Atmosferdeki KARBONDIOKSIT artışı neden uykumuzun gelmesine neden oluyor?

 • Sıcaklığın ve basıncın gazların difüzyonuna etkileri nelerdir?

 • Hava kalitesinin insan sağlığı ve iş verimi üzerindeki etkileri neler olabilir?

Sınıftaki öğrenciler 6 şar kişilik gruplara ayrılır (cinsiyet eşitliğine dikkat edilerek) ve belirtilen mesleklere uygun görev dağılımı yapılması istenir.

BTHP ve sınırlamalar tekrar gruplara hatırlatılarak görsel olarak da akıllı tahtaya yansıtılır. Her gruba “Bilgi Edinme Defteri” dağıtılır.

Öğrencilere “ Meslek, Görev ve Sorumluluklar ’’da belirtilen meslek grupları ile ilgili bilgi verilir.

5.2. Bilgi Edinme:

Her gruptan aşağıdaki soruları ARAŞTIRMASI istenir.

Araştırma sonuçları bilgi edinme defterlerine kaydedilir.


 • Atmosferdeki KARBONDIOKSIT artışı neden uykumuzun gelmesine neden oluyor?

Laboratuarda CO2, kızdırılmış kok kömürü üzerinden hava geçirilerek elde edilir. CO2 kanda belli seviyelerde bulunur ve vücudumuzun tampon sistemlerinden birini meydana getirir. Kanda artması halinde asidoz, azalması halinde ise alkaloz meydana gelir. Bu durumlar dolaylı olarak hidrojen iyonu konsantrasyonunu etkilemesi ile meydana getirir. Atardamar kanında, CO2 basıncı 120 mm Hg'ye varırsa; baş ağrısı, adale seğirmeleri, oryantasyon bozukluğu, (olmayan şeyleri gören) bir şuur bulanıklığı, konfüzyon, hatta koma görülebilir.

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Karbondioksit )


 • Sıcaklığın ve basıncın gazların difüzyonuna etkileri nelerdir?

Phet uygulaması kullanılarak GAZLAR ile ilgili animasyonlar tanıtılır/uygulanır.